St Thomas-Elgin Ontario Works

230 Talbot St
St Thomas